Tvister

Tvister kan udmunde i myndighedsafgørelser, voldgift, småsager, nævn, byretssager eller konfliktløsninger 

 

Tvister er uoverensstemmelser eller konflikter i form af retssager eller kontroverser. Det forberedende arbejde inden sagen bliver prøvet er altafgørende. Hurtigere afklaring giver lavere omkostninger. Det personlige engagement bibeholdes. 

Voldgiftsretter

En tvist mellem to parter, typisk erhvervsrelateret. Sagen bliver normalt ikke offentliggjort og kan ikke appelleres. Der kan være dommere i panelet som er sagkyndige i f.eks. byggevoldgift. Voldgift systemet er privat og ældre end de offentlige domstole.

Fogedretten tvister

Inkassosager, udlægsforretninger, tvangsauktion.

Skifteretten 

Gældssanering, rekonstruktion, skilsmisse, konkurser, dødsbobehandling. 

Byretten småsag

Repræsentant i byretten i sager op til kr. 50.000,- + renter og omkostninger. Det forberedende arbejde inden sagen sendes til retten er ikke medtaget. 

Nævn  

Vi fører sagen over for nævnet. Du undgår ofte herved, en omkostningsfuld og langstrakt retssag. Det er en billig og hurtig måde, at få sin sag op på; samtidig med at der er eksperter i nævnene som vurderer dit krav.

Som privatperson mod en erhvervsdrivende er der altid mulighed for at klage til et nævn. Mange brancher har deres egne nævn f.eks. Forsikringsankenævnet. 

Som privatperson mod en anden privatperson forefindes der også nævn f.eks. Hegnssynet.

Som erhverv mod erhverv forefindes f.eks. Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg

Det offentlige  myndighedsafgørelse

Der er specielle regler for hvordan sagerne allokeres. Det er vigtig at få medhold i disse sager, så de ikke appelleres til en højere instans. F.eks. Ankestyrelsen om adoption mv. De mange offentlige refyleringer og indgreb kræver et indgående kendskab til myndighederne. 

Mægling 

Vi tilbyder mægling. Når parterne ønsker at forliges på en proper og rimelig måde uden at skulle gå i retten. Mæglingen foregår mundtligt eller skriftligt. Sagen afsluttes med et skriftligt forlig. Mægling tilbydes både private og erhvervslivet. En konfliktløsning der ikke offentliggøres.

Mediation 

Vi tilbyder mediation. Har to parter en tvist, forliger parterne selv sagen med Juristfirmaets jurist som mediator. Mediatoren er ikke mægler, men løser problemstillingen vha. parternes aktive medvirken under møderne. Her kan tages alle emner op, både moralske og ikke juridiske synspunkter. Ud fra en samlet bedømmelse lukker parterne sagen. Der er helt klare regler for hvordan sagen “køres” igennem. Afsluttes med et skriftligt forlig. 


Fri proces 

Du skal som privatperson have en rimelig grund til at føre retssag, og du skal lide væsentlige afsavn ved betaling af omkostningerne, der er forbundet med sagen (f.eks. pga. lav indkomst). Ved fri proces fritages man for omkostningerne under en retssag. Det forberedende arbejde inden sagen føres i retten er ikke omfattet af fri proces og beregnes normalt efter timepris.

mediation retssager konfliktløsninger småsag myndighedsafgørelser
Konfliktløsning

Bliv ringet op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter – Afgiv ordre

    Copyright © 2006 – 2023 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webprogrammør Erik Ravn Nikolajsen