Tvister

Tvister kan udmunde i myndighedsafgørelser, voldgift, småsager, nævn, byretssager eller konfliktløsninger 


Tvister er uoverensstemmelser eller konflikter i form af retssager eller kontroverser. Det forberedende arbejde inden sagen bliver prøvet er altafgørende. Hurtigere afklaring giver lavere omkostninger. Det personlige engagement bibeholdes. 

Voldgiftsretter

En tvist mellem to parter, typisk erhvervsrelateret. Sagen bliver typisk ikke offentliggjort og kan ikke appelleres. Der kan være dommere i panelet som er sagkyndige i f.eks. byggevoldgift. Voldgift systemet er privat og ældre end den offentlige domstolsproces.

Fogedretten: tvister

Inkassosager, udlægsforretninger, tvangsauktion.

Skifteretten: 

Gældssanering, bosondringer, rekonstruktion virksomheder, konkurser, dødsbobehandling.

Byretten: småsag

Repræsentant i småsager. 

Nævn:  tvister

Som privatperson mod en erhvervsdrivende kan du altid klage til et nævn. Mange brancher har deres egne nævn f.eks. Forsikringsankenævnet eller Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg. Har branchen ikke et nævn, findes der et fælles nævn, som benyttes i alle andre situationer. Det er en billig og hurtig måde, at få sin sag op på; samtidig med at der er eksperter i nævnene som vurderer dit krav. Modparten vil normalt indrette sig efter nævnets afgørelse. Vi fører sagen over for nævnet. Du undgår ofte herved, en dyr og lang retssag.

Det offentlige: myndighedsafgørelse

Der er specielle regler for hvordan sagerne allokeres. Det er vigtig at få medhold i disse sager, så de ikke appelleres til en højere instans. F.eks. Ankestyrelsen om adoption mv. De mange offentlige reguleringer og indgreb kræver et indgående kendskab til myndighederne.

Mægling: 

Når parterne ønsker at forliges på en proper og rimelig måde uden at skulle gå i retten. Mæglingen foregår mundtligt eller skriftligt. Sagen afsluttes med et skriftligt forlig. Mægling tilbydes både private og erhvervslivet. En konfliktløsning der ikke offentliggøres.

Mediation

Har to parter en tvist, forliger parterne selv sagen med Juristfirmaet som mediator. Mediatoren er ikke mægler, men løser problemstillingen vha. parternes aktive medvirken under møderne. Her kan tages alle emner op, både moralske og ikke juridiske synspunkter. Ud fra en samlet bedømmelse lukker parterne sagen. Der er helt klare regler for hvordan sagen “køres” igennem. Afsluttes med et skriftligt forlig. 


Retshjælpsforsikring: 

Din private forsikringspolice, dækker som hovedregel alle omkostningerne ved en retssag. De første kr. 2.500 op til 75.000,- afhængig af kravets størrelse og forsikringsvilkåret skal du selv lægge ud.

Fri proces: 

Du skal som privatperson have en rimelig grund til at føre retssag, og du skal lide væsentlige afsavn ved betaling af omkostningerne, der er forbundet med sagen (f.eks. pga. lav indkomst). Ved fri proces fritages man for omkostningerne under en retssag. Det forberedende arbejde inden sagen føres i retten er ikke omfattet af fri proces.

mediation retssager konfliktløsninger småsag myndighedsafgørelser
Konfliktløsning

Ring mig op – Anmod om tilbud – Tilføj dokumenter til sagsbehandlingen – Bestil online

    Telefon: 8813 1013   Man – Lør: 09 – 18

    Kontor: Man – Fre: 09 – 16  

    Email: mail@juristfirmaet.dk

     

    Copyright © 2007 – 2022 Juristfirmaet.dk | CVR 25988035 | Webmaster Erik Ravn Nikolajsen